تبلیغات
*دوران تدریس و معاونت من* - روش های مختلف مرور دروس

*دوران تدریس و معاونت من*

کپی برداری از مطالب این وبلاگ، پاشیدن رنگ خدا است به زندگی دیگران؛ در رنگی کردن دیگران درنگ نکنید!

روش های مختلف مرور دروس

 

روش های مختلف مرور دروس

1-    مرور مرحلهای

اولین مرور: (حین مطالعه) یادداشت برداری، پرسش کردن، توضیح دادن برای خود، خط کشیدن زیر کلمات  و جملات ، حاشیه نویسی و پاسخ دادن به پرسشهای متن کتاب درسی.

دومین مرور: 24 ساعت پس از خواندن درس یا تدریس در کلاس شامل:

1- بازخوانی کامل درس خوانده شده و جزوهی آن

2- حل  تمرینهای تشریحی  و تستهای آن درس

3- مرور ذهنی آنچه در طول روز خواندهایم  قبل از خوابیدن

سومین مرور:یک هفته بعد شامل:

1- بازخوانی کامل درس و جزوه

2- حل تمرینات اشکالدار قبل

3- علامت زدن قسمتهای فراموش شده

4- حل بخش دیگری از تمرینات باقیمانده

چهارمین مرور:دو هفته بعد شامل:

1- مرور یادداشتها و خلاصهی دروس

2- حل تمرینات اشکالدار قبلی 

3- علامت زدن قسمتهای فراموش شدهی جدید

4- مرور قسمتهای فراموش شدهی  قبلی

5- حل بخشی دیگر از تمرینات  باقی مانده

پنجمین مرور:یک ماه بعد شامل:

1- مرور یادداشتها و خلاصهی دروس

2- حل تمرینات اشکالدار قبلی 

3- مرور قسمتهای فراموش شدهی  قبلی و مطالب فرار

ششمین مرور: سه ماه بعد شامل بازخوانی کامل کتاب

بدین ترتیب  و با این تکرارهای منظم، مانع فراموشی مطالب در مدت طولانی میشویم.

همانطور که یاد گرفتن محتاج زمان است ، یادآوری و تازه نگهداشتن ذهن از مطالب  خوانده شده به زمان نیاز دارد.

2- مرور گزینشی

در این روش کل کتاب، تیترها، خطوط درشت داخل متن، عکسها، زیرنویس عکسها، فرمولها، نمودارها، جدولها و همهچیز به جز متن نوشتاری کتاب درسی، خوانده و مرور میشود.

در آغاز تیتر اصلی را ببینید، کتاب را ببندید و سپس برای خودتان بهطور خلاصه شرح دهید (یا بنویسید)که در آن تیتر اصلی چه عناوین فرعی و نکاتی وجود دارد. بعد کتاب را باز کنید و ببینید تا چه حد درست عمل کردهاید. با این عمل، کلیت مطلب در ذهن شما حک میشود. همینکار را با عناوین فرعی تکرار کنید. فرمولهای مهم، مکانهای مهم و مفاهیم مهم در هر بند کتاب درسی محدود است. به همین خاطر یادآوری آنها راحتتر است. بدین ترتیب گامبهگام در هر فصل پیش میروید و جزئیات را در ذهن خود تازه میکنید.هر جا لازم شد به متن کتاب رجوع کنید.اگر مطلب آموخته شده راخوب فهمیده باشید، به خواندن متن نیاز کمتری دارید، اگر رجوع شما به متن زیاد باشد نشان میدهد که شما ضعیف هستید و مطلب باید بازخوانی شود این روش به شما کمک میکند تا تشخیص دهید در چه قسمتهایی ضعف دارید و به فعالیت بیشتری نیاز دارید.

 

3- مرور با تست

هر موقع که بخواهیم درسی را مرور کنیم تستهای جدید از آن درس را انتخاب کرده و به آنها پاسخ میدهیم. این شکل پاسخگویی، باعث یادآوری آموختههای قبلی میشود. حسن این روش در آن است که با نشان دادن پاسخهای نادرست به ما، مشخص میشود که چه نکاتی را فراموش کردهایم و باید آنها را بازخوانی و تکرار کنیم یا در چه قسمتهایی ضعف داریم و نیاز به تمرین و رفع اشکال بیشتری داریم این کار از تکرار مباحثی که خوب بلد هستیم جلوگیری میکند و از طرف دیگر عملا بخشی از تکالیف و تستهای آن درس هم انجام میشود و به این ترتیب بهطور تدریجی درآن درس تسلط خواهیم یافت.

4- مرور فعال

اگر مرور محدود به تکرار آموختههای قبلی شود با این روش، ما میتوانیم تنها آموختههای قبلی را حفظ و نگهداری کنیم و در بهترین حالت نمرات خود را در حد نمرههای قبلی حفظ کنیم اما نمیتوانیم این آموختهها را ارتقاء دهیم و یادگیری خود را کاملتر کنیم  از طرفی این تکرارهای یکنواخت و پیدرپی مغز را خسته میکند ولی اگر بخواهیم علاوه بر نگهداری آموختههای قبلی در ذهن خود آنها را کاملتر کنیم و خود را به حد تسلط برسانیم و مرور برایمان یکنواخت وخسته کننده نباشد باید مرور را به طور «فعال» انجام دهیم.[ پنجشنبه 7 آبان 1394 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ مریم آقاجانی پور ]

[ نظرات() ]